Objecte Date  
  Data del sistema: getDate Dia del Mes (1-31)
  Data del sistema: getDay Dia de la setmana segons data (0-6)  
  Data del sistema: getFullYear Any amb 4 dígits  
  Data del sistema: getHours Hora entre 0 i 23  
  Data del sistema: getMiliseconds Milisegons entre 0 i 999  
  Data del sistema: getMinutes Minuts enttre 0 i 59  
  Data del sistema: getMonth Mesos entre 0 i 11  
  Data del sistema: getSeconds Segons entre 0 i 59  
  Data del sistema: getTime Milisegons transcorreguts des de 1/1/1970  
  Data del sistema: getTimeZoneOffset Minuts entre hora local i hora de referencia  
  Data del sistema: getYear Igual que getFullyear any amb 4 dígits  
       
       
  La meva data de naixement Format aaaa-mm-dd ej: 1965-11-21
  Dia de la setmana que vaig néixer