Exercicis de continuació JavaScript  III

Exemple 18 Càlculs amb dates i Switch

Demana la data de naixement al usuari
Mittjançant la  ordre variable.getDay()] et retornarà el dia de la setmana
I mostra un text a on indica si és Dilluns, dimarts......

Exemple 19 Utilització de  Switch

 

Crea una funció que contingui tot el necessari per a l’execució del programa.
Crea un form que contingui un button per inicialitzar el programa.

 

Crea un llistat de 5 frases que es puguin mostrar de manera aleatòria.

Utilitza una variable aleatòria que contingui un  nombre del 0 al 5.

Realitza un Switch que contingui aquesta variable i tria la frase segons el aleatori.

 

Mostra la frase en un quadre de text d’un form.

 

Exemple 20 Utilització de  Switch

 

Modificar el programa anterior per tal de que no sols mostri una frase aleatòria, sino que també pugui mostrar una imatge diferent per cada valor de la variable