Exercici de formulari que faci una comprovació
sobre les dades que s'estan introduint.

  Usuari:

El camp Text.value.lenght retorna un valor numèric amb el nombre de caràcters que conté l’element.
Crea una funció que comprovi si està excedint els 10 caràcters
Fes que la funció accioni amb el event del Text OnkeyUp

  Contrasenya:

La contrasenya ha de verificar per una part que no excedeixi de 10 caràcters, i per un altre banda que hi hagi alguna dada numèrica.

Hem de declarar una variable que contingui tots els caràcters de tipus numèric

var numeros="0123456789";

var dada=form1.psw.value;

I després mitjançan un Bucle For, hem de recorre tots el caracters anant comprovant si algun d'ells forma part de la cadena de numeros.

for(i=0; i<dada.length; i++) //fem un recorregut per cada carcter

// despres comprovem que cada caràcter de la cadena numeros no hi sigui dins del nostre camp de text que l'hem desat a la varible dada

if (numeros.indexOf(dada.charAt(i),0)!=-1){
resposta="conte numeros";

 

utilitzar el event OnChange - Actua al canviar un valor del text

 

Generar dos variables a on cada una d'elles contindrà la propietat Value de cada camp de text i fer una comparació dels dos continguts.

utilitzar el event OnChange - Actua al canviar un valor del text

       
    Verificar totes les dades en un botó com aquest.