CURS CREACIÓ PÀGINES WEB
Exercicis HTML - JAVASCRIPT - PHP

 

 

Test Carpetes
Test Excel

 

 

 
 
Recursos alumnes
 
 
Exercicis JavaScript
Exercici 1 Primer alert critat amb fitxer JS
Exercici 2

Alert i prompt

Exercici 3 Primera Function
Exercici 4 Demana dades i mostra per pantalla
Exercici 5 Motrem text + variable
Exercici 6 Desar variables amb Promp i mostrar amb alert
Exercici 7 Operacions i mostrar amb alert
Exercici 8 Mostrar dades amb document.write
Exercici 9

Operacions Mat. Mostrar dades amb document.write

Exercici 10 Recollim nom amb prompt i ho mostrem
Exercici 11 Estructura condicional If ..else per mostrar una salutació
Exercici 12 Operacions Mat amb function
Exercici 13 Excemple amb elements de forms i functions
Exercici 14 Condicional If...Else Verificar dada numèrica
Exercici 15 Calcular el àrea del Triangle
Exercici 16 For per a taula de Multiplicar
Exercici 17 Bucle For- Crear Taula de Multiplicar

Dia de la Setmana

variable.getDay() et retornarà el dia de la setmana

Frases aleatories

llistat de 5 frases que es puguin mostrar de manera aleatòria.

Sumes Element formulari

Frases e imatges aleatories

imatge diferent per cada valor de la variable